ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

· Bijgewerkt 2021/10/1

·

· De website

· Www.ecomug.be

·  

· (Hierna het "Platform")

·

· Is een initiatief van:

·

· Pythion sprl


Josaphatstraat 155 1030 Brussel
Ondernemingsnummer (BCE / TVA): BE 0420 365 831
E-mail: info@ecomug.be
Telefoon: 0478283513

 

 

o (hierna "Pythion sprl" of de "Verkoper")
I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 


1. Reikwijdte

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "CGU") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

 

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze Voorwaarden heeft gelezen en accepteert uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en verplichtingen.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de voorwaarden van de algemene voorwaarden.

 

Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de CGU.

 

We behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren toen u ons platform gebruikte.

 

2. Platform

 

een. Toegang en navigatie

 

Toegang tot en gebruik van het Platform is voorbehouden aan mensen die minstens 18 jaar oud zijn.

 

Elke gebruiker verklaart op erewoord dat ze de vereiste leeftijd hebben. We behouden ons het recht voor om op welke manier dan ook een bewijs van de leeftijd van de gebruiker te vragen.

 

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen.

 

We kunnen echter geen absolute garantie bieden op bruikbaarheid en daarom moeten we ons handelen beschouwen als een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker.

 

We zijn dus niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, fouten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

 

We behouden ons het recht voor om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

b. Inhoud

 

Pythion sprl bepaalt voor een groot deel de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie die erop staat.

 

We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo compleet, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt.

 

We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder aansprakelijkheid.

 

 

Als bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de moraal, vragen we u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download van het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker.

 

Pythion sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en exclusief de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde is. .

 

c. Services voorbehouden aan geregistreerde gebruikers

 

1) Registratie

 

Toegang tot bepaalde diensten wordt bepaald door de registratie van de gebruiker.

 

Registratie en toegang tot de diensten van het platform zijn uitsluitend voorbehouden aan personen die meerderjarig en bekwaam zijn en die het online op het platform beschikbare registratieformulier en deze algemene voorwaarden hebben ingevuld en gevalideerd.

 

Bij de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zijn persoon en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De gebruiker moet ook een regelmatige verificatie van de gegevens over hem uitvoeren om de nauwkeurigheid ervan te behouden.

 

De gebruiker moet verplicht een geldig e-mailadres opgeven, waarop het platform hem een ​​bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen.

 

Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om te registreren voor services.

 

Alle communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker.

 

Deze laatste verbindt zich er daarom toe de ontvangen berichten op dit e-mailadres regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

 

Per natuurlijke persoon is slechts één inschrijving toegestaan.

 

De gebruiker krijgt een ID toegewezen waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte waartoe toegang voor hem is gereserveerd (hierna "persoonlijke ruimte" genoemd), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

 

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt er zich daarom toe het niet aan derden te communiceren.

 

Pythion sprl behoudt in ieder geval de mogelijkheid om een ​​verzoek tot registratie voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de CGU.

 

2) Afmelden

 

De regelmatig geregistreerde gebruiker kan zich te allen tijde afmelden door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan.

 

Elk abonnement op het Platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de Gebruiker het daarvoor verstrekte formulier heeft ingevuld.

 


3. Links naar andere websites

 

Het platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten.

 

Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Pythion sprl en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

 

Pythion sprl heeft geen controle over externe websites.

 

Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming.

 

Vanaf het moment dat de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform.

 

Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vervolgschade.


4. Intellectueel eigendom

 

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computertoepassingen, etc. die het samenstellen of die toegankelijk zijn via het Platform zijn het eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, geregistreerde handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden op de behalve de elementen die uitdrukkelijk zijn aangemerkt als rechtenvrij op het Platform.

 

De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en kan alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

Tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen, zijn Gebruikers niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, verspreiden, verkopen, communiceren aan het publiek.

 

Het is de gebruiker niet toegestaan ​​gegevens op het platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

 

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend door Pythion sprl verzameld en verwerkt voor interne doeleinden.

 

Pythion sprl verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt op dit punt altijd op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

 

Pythion sprl verbindt zich ertoe te voldoen aan de wetgeving die op dit gebied van toepassing is, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

 

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Pythion sprl haar statutaire zetel heeft.


7. Algemene bepalingen

 

Pythion sprl behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende services op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

 

In geval van overtreding van de algemene voorwaarden door de gebruiker, behoudt Pythion sprl zich het recht voor om passende sanctie- en reparatiemaatregelen te nemen.

 

Pythion sprl behoudt zich met name het recht voor om de gebruiker tijdelijk of definitief toegang tot het platform of onze diensten te weigeren.

 

Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder aankondiging worden genomen. Ze kunnen de verantwoordelijkheid van Pythion sprl niet aanvaarden of enige vorm van compensatie geven.

 

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dat geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare omvang.II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


1. Reikwijdte

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in het geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant").

 

De CGV drukt alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet wordt gevalideerd.

 

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de bepalingen van de AVV voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

 

Pythion sprl behoudt zich het recht voor om de CGV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden geplaatst voor elke aankoop na deze datum.

 


2. Online winkel

 

Via het platform biedt de verkoper de klant een online winkel met de producten of diensten die worden verkocht, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

 

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Echter, in geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de verantwoordelijkheid van de verkoper hierdoor niet worden ingeroepen.

 

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

 

Prijzen en belastingen zijn gespecificeerd in de online winkel.


3. Prijs

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

 

Alleen de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht waren op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op deze datum.

 

De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die aanvullend worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

 

Het totale bedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, de verzendkosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.


4. Bestel online

 

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen via een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, accepteert de klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

 

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

 

De klant moet een e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven.

 

Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

 

Bovendien moet de klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van wanbetaling, een onjuist adres of een ander probleem op de account van de klant, totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

een. Betaling

 

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingswijze. Deze validatie dient als handtekening.

 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie een bewijs vormt van zijn toestemming voor de verkoop met betrekking tot de betaling van de bedragen die krachtens de bestelling verschuldigd zijn.

 

De verkoper heeft een procedure ingevoerd voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen, bedoeld om deze redelijkerwijs te garanderen tegen frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de klant om identificatiegegevens te vragen.

 

In het geval van weigering om betaling met een creditcard van geaccrediteerde instellingen toe te staan ​​of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

 

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

 

b. Bevestiging

 

Na ontvangst van de validatie van de aankoop vergezeld van betaling, verzendt de verkoper deze naar de klant, evenals een factuur, tenzij de laatste bij de bestelling wordt geleverd.

 

De Klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan dat van de levering wordt gestuurd door een verzoek hiertoe vóór de levering naar de klantenservice te sturen (zie contactgegevens hieronder).

 

In het geval dat een dienst of product niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en mogelijk om de gerelateerde prijs, de rest van de bestelling blijft stevig en definitief.


6. Bewijs

 

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen met behulp van geautomatiseerde registers, die onder redelijke beveiligingsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper zijn opgeslagen. Inkooporders en facturen worden op een betrouwbaar en duurzaam medium gearchiveerd, met name als bewijsmiddel.


7. Levering

 

Levering vindt alleen plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van de verkoper.

 

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online formulier dat het bestelformulier waard is. Bijkomende kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatie door de Klant worden bij hem in rekening gebracht.

 

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling worden onderworpen aan verschillende opeenvolgende leveringen aan de klant.

 

Levering vindt plaats volgens de door de klant gekozen methode binnen de volgende termijnen:

 

Levering onder: Bpost of Mondial relais binnen 6 werkdagen in België bedrag van 7.20 €

 

België

 

Bedrag:

 

- Thuis 7.20 €

 

Frankrijk

 

Tussen 0 en 10 Kg 16,40 €

 

 

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven. Bij niet tijdige levering kan van de verkoper of de vervoerder geen vergoeding worden geëist.

 

Als de levertijden meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en de klant worden terugbetaald.

 

een. Verificatie van de bestelling

 

Na ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

 

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige reserveringen maken bij de vervoerder op het moment van levering en de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem geautoriseerde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft ontvangen.

 

Elke reservering die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de tijdslimieten is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de klant.

 

b. Afleverfout

 

In het geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met betrekking tot de indicaties op het bestelformulier, informeert de klant de verkoper binnen drie werkdagen na de leveringsdatum.

 

Elke klacht die niet binnen de tijdslimiet is ingediend, kan niet in behandeling worden genomen en ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de klant.

 

c. Retourneren en ruilen

 

Het te ruilen of te vergoeden product moet op de volgende manieren aan de verkoper als geheel en in de originele verpakking worden geretourneerd:

 

Product teruggestuurd per post binnen 7 dagen vanaf de datum van levering van de bestelling naar het volgende adres: Josaphatstraat 157 1030 Brussel

 

Elke klacht en elke terugzending die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de tijdslimieten is gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de klant.

 

Elk product dat moet worden geruild of vergoed, moet worden geretourneerd aan de verkoper als geheel en in de originele verpakking. Retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

 


8. Garanties

 

De verkoper is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht was op het moment van sluiting.

 

een. Garantie van overeenstemming

 

Als de klant een consument is, heeft hij een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren.

 

Als het gekochte product echter een tweedehands item was, is de garantieperiode één jaar.

 

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na constatering aan de verkoper worden gemeld.


9. Herroepingsrecht

 

Als de klant een consument is, kan hij zijn wettelijke herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na levering van de goederen of het sluiten van het servicecontract.

 

Nadat de klant zijn beslissing tot intrekking heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren of terug te sturen.

 

Elke opname die niet is uitgevoerd volgens de regels en termijnen die in dit artikel zijn gedefinieerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de klant.

 

De klant kan, zonder boete, om terugbetaling van het geretourneerde product verzoeken, waarbij de retourkosten voor rekening van de verkoper zijn.

 

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met volledige verpakking, intact en in verkoopconditie.

 

De verkoper vergoedt de klant alle betaalde bedragen, inclusief de verzendkosten, binnen 14 dagen na terugvordering van de goederen of verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

 

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de klant er hierbij mee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

 

Aandacht:

 

Pythion sprl

Josaphatstraat 155 1030 Brussel

Ondernemingsnummer (BCE / TVA): BE 0420 365 831

E-mail: info@ecomug.be

Telefoon: 0478283513

 

Ik / wij (*) stellen u op de hoogte / informeren (*) hierbij mijn / onze (*) terugtrekking uit het contract met betrekking tot de verkoop van de goederen (*) / voor het verlenen van diensten (*)

 

 

hieronder:

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*): __________

Naam consument (en): __________

Adres consument (en): __________

Handtekening van de consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

____________________

Datum: __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is


10. Gegevensbescherming

 

De verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie inclusief het bestelformulier en de factuur.

 

De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.


11. Overmacht

 

Indien de verkoper door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren, is er sprake van overmacht.

 

In geval van overmacht is de verkoper bevoegd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

De verkoper stelt de klant onmiddellijk op de hoogte.

 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen ononderbroken voortduurt, heeft elk der partijen bij de overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de wederpartij.

 

De reeds door de verkoper verrichte diensten worden niettemin naar evenredigheid van de klant gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van clausules

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze CGV heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de illegale of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare omvang.


13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze AV vallen onder het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

 

 

 

www.ecomug.be